Privacyverklaring C-Valley Leuven

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

C-Valley Leuven vzw
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee (Leuven)
info@c-valleyleuven.be

Verwerking van persoonsgegevens

C-Valley Leuven is een bedrijventerreinvereniging.

C-Valley Leuven verwerkt persoonsgegevens voor het voorbereiden en afsluiten van een lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag

C-Valley Leuven zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. noodzakelijk voor de verwerking van een overeenkomst). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal C-valley Leuven steeds uw toestemming vragen.

Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.

Hiervoor kan u contact opnemen met C-Valley Leuven (info@c-valleyleuven.be).

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de realisatie van het maatschappelijke doel van C-Valley of als er een wettelijke plicht op rust.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

Bij door ons ingeschakelde leveranciers:

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat uw gegevens de EU niet verlaten.

Op grond van wettelijke verplichtingen:

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Bewaartermijn gegevens

C-Valley Leuven bewaart uw persoonsgegevens tot het einde van de lidmaatschapsovereenkomst.

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door C-Valley Leuven of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met C-Valley Leuven (info@c-valleyleuven.be). Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (info@c-valleyleuven.be). Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van C-Valley Leuven gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 juni 2018

Thema door Anders Norén